کلیات آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM 5

کلیات آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM 5

۵۰,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی روانی دانشی پایه و اساسی برای درک فرآیندهای تشخیص بالینی همچون مصاحبه و آزمون هاست و بدون تسلط به مباحث آن، نمی توان “مسیر بالینی” را به درستی طی نمود.
در این کتاب به طرح مباحث کلی و مقدمـاتی آسـیب شناسی روانی مانند ملاک های تفکیک بهنجاری از نابهنجاری، شیوههای طبقه بندی اختلالات، مدل سیستمی به اختلالات و نظیر آن و بر اساس آخرین ویرایش کتاب تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۵-DSM) طرح شده است.

Categories

آسیب شناسی روانی دانشی پایه و اساسی برای درک فرآیندهای تشخیص بالینی همچون مصاحبه و آزمون هاست و بدون تسلط به مباحث آن، نمی توان “مسیر بالینی” را به درستی طی نمود.
در این کتاب به طرح مباحث کلی و مقدمـاتی آسـیب شناسی روانی مانند ملاک های تفکیک بهنجاری از نابهنجاری، شیوههای طبقه بندی اختلالات، مدل سیستمی به اختلالات و نظیر آن و بر اساس آخرین ویرایش کتاب تشخیصی و آماری اختلالات روانی (۵-DSM) طرح شده است.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس