پرسشنامه زوجی اینریچ

۱,۰۰۰ تومان

مقیاس زوجی اینریچ

برای بررسی میزان رضایت زناشویی، پرسشنامه اینریچ انتخاب شده است. این پرسشنامه به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات و کارهای بالینی متعددی مورد استفاده قرار گرفته است.
فورز و السون از این پرسشنامه، برای بررسی رضایت زناشویی استفاده کرده اند و معتقدند که این مقیاس نسبت به تغییراتی که در خانواده بوجود می آید حساس است.
این مقیاس شامل ۴ خرده مقیاس ۳۵ ماده ای می باشدکه می تواند به عنوان یک ابزار تحقیق از جمله رضایت، ارتباطات، و حل تعارض استفاده گردد.
مقیاس زوجی اینریچ یک اندازه گیری کلی از روابط زناشویی شامل تحریف آرمانی، رضایت زناشویی، مسایل شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های اوقات فراغت، رابطه جنسی، فرزندان و فرزند پروری ۱۱، خانواده و دوستان، نقش‌های مساوات طلبی مربوط به زن و مرد، جهت‌گیری – مذهبی، همبستگی زوج‌ها و تغییرات زناشویی را شامل می‌شود.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس