پرسشنامه خودانتقادی

۲,۰۰۰ تومان

پرسشنامه خودانتقادی؛ خود انتقادی از مقیاس حمله به خود قوت قلب، گیلبرت، کلارک، همپل، مایلز و آیرونز (۲۰۰۴) که شامل ۲۲ ماده است، گرفته شده است.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس