پرسشنامه تن انگاره Multidimensional body self-relation questionnaire

۵,۰۰۰ تومان

این پرسشنامه شامل ۶۸ ماده است که توسط خود فرد پاسخ داده می‌شود و جهت ارزیابی نگرش فرد درباره ابعاد مختلف ساختار تصویر بدنی طراحی شده است. طبق تعریف کش و پروزینسکی[۱]،نگرش فرد به تصویر بدنی شامل بخش های ارزیابی، شناختی و رفتاری است و آگاهی فرد از سلامتی و یا احساس بیماری را نیز در بر می‌گیرد. ویرایش اول این پرسشنامه در سال ۱۹۸۳ طراحی شد که شامل ۲۹۴ ماده بود و BSRQ نامیده شد. در ویرایش دوم، بخش های تکراری حذف شد و بعضی از بخش ها بر اساس ملاک های جدید جابجا شدند. در سال ۱۹۸۵، کش، وینستد و جاندا[۲] از این پرسشنامه جهت یک پژوهش بین المللی در مورد تصویر بدنی استفاده کردند. ازمیان ۳۰۰۰۰ نفر شرکت کننده، ۲۰۰۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و بر اساس سن و جنس طبقه بندی شدند.

روایی بخش های اصلی پرسشنامه توسط برون، کش و میولکا[۳](۱۹۹۰)مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. همچنین پایایی آن ۸۱/۰ گزارش شد.

[۱]. Cash & Pruzinsky

[۲].Cash ,  Winsted & Janda

[۳] Cash & Mulka

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس