پرسشنامه تاب آوری

۳,۰۰۰ تومان

مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (٢٠٠٣) یک ابزار ٢۵ گویه‌ای است که کانر و دیویدسون آن را با باز بینی منبع پژوهشی ١٩٩١ – ١٩٧٩در زمینه تاب آوری تهیه نمودند.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس