پرسشنامه ابراز وجود

۱,۰۰۰ تومان

پرسشنامه ابراز وجود، یک مقیاس خود گزارشی و مداد کاغذی است که توسط هرزبرگر و همکاران( ۱۹۸۴ ) ساخته و دارای ۲۵ ماده است.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس