مقیاس نشخوار ذهنی – تامل

۲,۰۰۰ تومان

نسخه فارسی مقیاس نشخوار ذهنی – تامل
در ۲۴ سوال و به صورت لیکرت
همراه با شیوه نمره گذاری و منابع

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس