فایل صوتی تمرین تن آرامی

۱۵,۰۰۰ تومان

تن آرامی یکی از شیوه های آرام سازی Relaxation  است که از طریق انقباض و رهایش ماهیچه های بدن، باعث آرامش تن و روان می شود.

در این فایل صوتی، تمرین مرحله به مرحله تن آرامی آموزش داده می شود.

لازم است این تنرین حداقل روزی دو بار انجام شود.

 

تن آرامی یکی از شیوه های آرام سازی Relaxation  است که از طریق انقباض و رهایش ماهیچه های بدن، باعث آرامش تن و روان می شود.

در این فایل صوتی، تمرین مرحله به مرحله تن آرامی آموزش داده می شود.

لازم است این تنرین حداقل روزی دو بار انجام شود.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس