شناسه نام آزمون تعداد عبارت ها روایی و پایایی سن توضیحات
 ۱۰۱ پرسشنامه ابراز وجود ۲۵ ایرانی بزرگسال هرزبرگر و همکاران( ۱۹۸۴ )
 ۱۰۲ پرسشنامه تاب آوری ۲۵ ایرانی بزرگسال کانر و دیویدسون (٢٠٠٣)
 ۱۰۳ پرسشنامه پرخاشگری ۲۹ ایرانی بزرگسال باس و پری (۱۹۹۲)
 ۱۰۴ پرسشنامه خودانتقادی ۲۲ ایرانی یزرگسال گیلبرت و همکاران (۲۰۰۴)
 ۱۰۵ پرسشنامه زوجی اینریچ ایرانی بزرگسال انریچ
 ۱۰۶ مقیاس نشخوار ذهنی-تامل ۲۴ ایرانی بزرگسال نیما قربانی
 ۱۰۷ پرسشنامه امید به زندگی ۱۲ ایرانی بزرگسال اشنایدر
 ۱۰۸ پرسشنامه تن انگارهMBSRQ  ۶۸ ایرانی بزرگسال کش و میولکا(۱۹۹۰)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس