شناسه نام آزمونتعداد عبارت هاروایی و پایاییسن توضیحات
 ۱۰۱پرسشنامه ابراز وجود۲۵ایرانیبزرگسالهرزبرگر و همکاران( ۱۹۸۴ )
 ۱۰۲پرسشنامه تاب آوری۲۵ایرانیبزرگسالکانر و دیویدسون (٢٠٠٣)
 ۱۰۳پرسشنامه پرخاشگری۲۹ایرانیبزرگسالباس و پری (۱۹۹۲)
 ۱۰۴پرسشنامه خودانتقادی۲۲ایرانییزرگسالگیلبرت و همکاران (۲۰۰۴)
 ۱۰۵پرسشنامه زوجی اینریچایرانیبزرگسالانریچ
 ۱۰۶مقیاس نشخوار ذهنی-تامل۲۴ایرانیبزرگسالنیما قربانی
 ۱۰۷پرسشنامه امید به زندگی۱۲ایرانیبزرگسالاشنایدر
 ۱۰۸پرسشنامه تن انگارهMBSRQ ۶۸ایرانیبزرگسالکش و میولکا(۱۹۹۰)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس