پایان نامه‌های کارشناسی ارشد

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

۱- بررسی تاثیر تم‌های موسیقیایی و شیوه‌های ارائه آن (فعال و غیرفعال) بر کاهش اضطراب دانشجویان

بررسی تاثیر تم های موسیقیایی و شیوه های ارائه آن (فعال و غیرفعال) بر کاهش اضطراب دانشجویان
دانشجو: نسرین عباسی تهرانی
استاد راهنما: دکتر عباسعلی اللهیاری
استاد مشاور: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم انسانی
سال انتشار: ۱۳۸۷

کلمات کلیدی: اضطراب anxiety موسیقی Music دانشجو College students تنش‌زدایی stress relief موسیقی رایانه‌ای computer music روش درمانی treatment methods درمان Treatment هراس

۲- اثر بخشی موسیقی درمانی و آرام سازی بر کیفیت زندگی و علائم بیماران زن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک‌های گوارشی اهواز

اثر بخشی موسیقی درمانی و آرام سازی بر کیفیت زندگی و علائم بیماران زن مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به کلینیک های گوارشی اهواز
دانشجو: مینا آذران
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید چمران – دانشکده علوم انسانی
سال انتشار: ۱۳۹۳

کلمات کلیدی:

۳- اثربخشی حکایت درمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی، امیدواری و ادراک خویشتن دانشجویان

اثربخشی حکایت درمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی، امیدواری و ادراک خویشتن دانشجویان

دانشجو: حامد قارونی

استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد

چکیده: چکیده ندارد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

سال انتشار: ۱۳۹۴

۴- بررسی نقش عوامل شناختی- رفتاری به عنوان پیش بین های ابتلا به اختلالات گوارشی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های گوارش شهر اهواز

بررسی نقش عوامل شناختی- رفتاری به عنوان پیش بین های ابتلا به اختلالات گوارشی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های گوارش شهر اهواز

دانشجو: فاطمه شهرانی کرائی

استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد

چکیده: چکیده ندارد.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

سال انتشار: ۱۳۹۴

۵- اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر شادی بر کیفیت زندگی، امیدواری و استرس ادراک شده در ورزشکاران آسیب دیده شهرستان اهواز

اثر بخشی روان درمانی مبتنی بر شادی بر کیفیت زندگی، امیدواری و استرس ادراک شده در ورزشکاران آسیب دیده شهرستان اهواز
دانشجو: عادل برنادل
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۶- اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ناامیدی، پرخاشگری و افکار خودکشی سربازان منطقه جنوب غرب نزاجا

اثر بخشی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر ناامیدی، پرخاشگری و افکار خودکشی سربازان منطقه جنوب غرب نزاجا
دانشجو: فاطمه کوچک نیا
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۷- رابطه بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی با بهره وری و خودکارآمدی کارکنان کمیته امداد امام (ره) خوزستان

رابطه بین رضایت شغلی، تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی با بهره وری و خودکارآمدی کارکنان کمیته امداد امام (ره) خوزستان
دانشجو: خداکرم جعفری
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۸- اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی، خودتنظیمی هیجانی و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی

اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی، خودتنظیمی هیجانی و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی
دانشجو: مریم ارزانی بیرگانی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۹- رابطه باورهای فراشناختی، کمال گرایی و نگرش مسئولیت پذیری با وسواس در بین دانش آموزان

رابطه باورهای فراشناختی، کمال گرایی و نگرش مسئولیت پذیری با وسواس در بین دانش آموزان
دانشجو: مرضیه ناهیدی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۱۰- اثربخشی شناخت درمانی وجودی بر امید به زندگی، اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در بیماران سرطانی

اثربخشی شناخت درمانی وجودی بر امید به زندگی، اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در بیماران سرطانی
دانشجو: آنا ناصح نیا
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی شناخت درمانی وجودی بر امید به زندگی، اضطراب مرگ و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به سرطان بدخیم مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز درمانی شهر اهواز بود. آزمودنی های پژوهش شامل ۳۰ بیمار ( مرد و زن) بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. طرح پژوهشی از نوع نیمه آزمایشی بوده و از پرسشنامه امید به زندگی میلر، پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه استرس ادراک شده ، به عنوان ابزار پژوهشی استفاده شد. نتایج حاصل از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که شناخت درمانی وجودی روی امید به زندگی، اضطراب مرگ و استرس ادراک شده بیماران سرطان بدخیم به طور معنی¬داری تأثیر دارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۱۱- بررسی تاثیر درمان فراشناخت بر عاطفه مثبت و منفی و نظام‌های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به سردرد میگرن مراجعه کننده به کلینیک‌ها و مراکز درمانی اهواز

بررسی تاثیر درمان فراشناخت بر عاطفه مثبت و منفی و نظام های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به سردرد میگرن مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز درمانی اهواز
دانشجو: معصومه قنواتی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: در پژوهش حاضر به بررسی اثر درمان فرا شناخت برعاطفه مثبت و منفی و نظام های مغزی-رفتاری بیماران مبتلا به سردرد میگرن مراجعه کننده به کلینیک ها و مراکز درمانی شهر اهواز پرداخته شده است. بر اساس تشخیص متخصص مغز و اعصاب و مصاحبه اولیه ۳۰ نفر مرد و زن مبتلا به میگرن به شیوه نمونه گیری در دسترس مشخص شدند. پرسشنامه های عاطفه مثبت و منفی و نظام های مغزی-رفتاری در اختیار همه بیماران به عنوان پیش آزمون قرار گرفت.جهت انتخاب گروه آزمایش و گواه، به طور تصادفی به دو گروه آزمایش(۱۵ نفر) و گروه گواه(۱۵ نفر) تقسیم شدند. مداخله فراشناخت طی ۸ جلسه هفتگی برای گروه آزمایش اجرا شد. سپس پرسشنامه ها مجددا برای هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد تا اثر مداخله درمان مشخص گردد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده گردید. این تحلیل ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS انجام شد و سطح معنی داری برای آزمون فرضیه ها ۰۵/۰ در نظر گرفته شده است. در تحلیل و بررسی متغیرها به صورت جداگانه مشخص گردید که درمان فراشناخت بر عاطفه منفی و مولفه جنگ و گریز موجود در نظام های مغزی- رفتاری موثر است و رابطه معنی داری وجود دارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی: فراشناخت، عاطفه مثبت و منفی، نظام های مغزی-رفتاری، میگرن.

۱۲- اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود انتقادی و ترس از شکست بیماران قلبی بیمارستان مصطفی خمینی شهرستان بهبهان

اثربخشی آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود انتقادی و ترس از شکست بیماران قلبی بیمارستان مصطفی خمینی شهرستان بهبهان
دانشجو: سجاد سبک خیز
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر خود انتقادی و ترس از شکست بیماران قلبی بیمارستان مصطفی خمینی شهرستان بهبهان بود. طرح پژوهش از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران قلبی بیمارستان مصطفی خمینی شهرستان بهبهان بود. نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۳۰ نفر در دو گروه آزمایشی و گواه ( ۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه گواه ) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش مشتمل بر آزمون خود انتقادی ،ترس از شکست وراهنمای عملی آموزششناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بود.تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار spss وبصورت روش آماری مانکوا صورت پذیرفت . یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با توجه به میانگین خود انتقادی بیماران گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب کاهش خود انتقادی گروه آزمایش شده است.آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با توجه به میانگین ترس از شکشت بیماران گروه آزمایش نسبت به میانگین گروه گواه، موجب کاهش ترس از شکست گروه آزمایش شده است.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی: آموزش شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی، خود انتقادی ، ترس از شکست، بیماران قلبی

۱۳- اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی، خودتنظیمی هیجانی و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی

اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری بر کیفیت زندگی، خودتنظیمی هیجانی و کاهش علائم در بیماران مبتلا به اختلالات گوارشی
دانشجو: مریم ارزانی بیرگانی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۱۴- بررسی عوامل خانوادگی به عنوان پیش بینی ابتلا به دردهای مزمن

بررسی عوامل خانوادگی به عنوان پیش بینی ابتلا به دردهای مزمن
دانشجو: زینب حیدری
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی:

۱۵- اثربخشی آرام سازی به همراه تم های خلسه ساز بر نگرانی، کیفیت زندگی و پاسخ های قلبی _ عروقی در بیماران مبتلا به فشارخون

اثربخشی آرام سازی به همراه تم های خلسه ساز بر نگرانی، کیفیت زندگی و پاسخ های قلبی _ عروقی در بیماران مبتلا به فشارخون
دانشجو: لادن حکمتی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی آموزش آرام سازی به همراه تم های خلسه ساز بر نگرانی، کیفیت زندگی و پاسخ قلبی-عروقی در بیماران مبتلا به فشار خون مراجعه کننده به کلینیک های قلب و عروق در شهرستان دزفول اجرا گردید. در این مطالعه ۱۵ بیمار مبتلا به فشار خون که توسط متخصص قلب و عروق در اختیار ما قرار گرفته شد و از روش نمونه گیری ساده استفاده شد. ابزار مورد استفاده فرم کوتاه پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQL-BREF) و فرم کوتاه پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) و برای اندازه گیری پاسخ قلبی- عروقی از دستگاه فشار سنج دیجیتال مدل BM20 استفاده شد. طرح پژوهش تک گروهی با اندازه گیری مکرر بود که طی ۸ جلسه به صورت هفته ای یک بار به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد و دو ماه انجام شد و یک ماه بعد جلسه پی گیری انجام شد نتیجه ی بدست آمده نتایج نشان داد آموزش آرام سازی به همراه تم های خلسه ساز بر پاسخ قلبی و عروقی مؤثر است اما بر روی نگرانی و کیفیت زندگی تأثیر ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۴

کلمات کلیدی: آموزش آرام سازی، تم های خلسه ساز، نگرانی، کیفیت زندگی، پاسخ قلبی-عروقی، فشار خون

۱۶- رابطه استرس ادراک شده، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با ابتلا به سردرد (تنشی و میگرنی) در زندان های شهر اهواز

رابطه استرس ادراک شده، تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای مقابله ای با ابتلا به سردرد (تنشی و میگرنی) در زندان های شهر اهواز
دانشجو: علی هزاریان
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۱۷- رابطه کمرویی، شرم درونی شده و شخصیت بامدادی- شامگاهی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رابطه کمرویی، شرم درونی شده و شخصیت بامدادی- شامگاهی با اعتیاد به اینترنت دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشجو: مریم شعبانی نژاد
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۱۸- آسیب شناسی فعالیت‌های مشاوره و راهنمایی از دیدگاه مشاوران مدارس متوسطه شهر بهبهان

آسیب شناسی فعالیت های مشاوره و راهنمایی از دیدگاه مشاوران مدارس متوسطه شهر بهبهان
دانشجو: صدیقه صایمی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۱۹- اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی زناشویی مردان معتاد مراجعه کننده با مراکز ترک اعتیاد

اثربخشی مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری و کیفیت زندگی زناشویی مردان معتاد مراجعه کننده با مراکز ترک اعتیاد
دانشجو: سمیه حیدری برجله
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۲۰- مقایسه ویژگی‌های شخصیت، خلاقیت و تاب آوری مشاوران و روان درمانگران با رضایت شغلی بالا و پایین در مراکز مشاوره استان خوزستان

مقایسه ویژگی های شخصیت، خلاقیت و تاب آوری مشاوران و روان درمانگران با رضایت شغلی بالا و پایین در مراکز مشاوره استان خوزستان
دانشجو: علی قاسمی نژاد
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: هدف پژوهش حاضر مقایسه ویژگی های شخصیت، خلاقیت و تاب آوری مشاوران و روان درمانگران با رضایت شغلی بالا و پایین در مراکز مشاوره استان خوزستان بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه مشاوران و روان درمانگران شاغل در مراکز مشاوره استان خوزستان می باشند که تعداد آنها حدود ۴۰۰ نفر بودند. نمونه این پژوهش مشتمل بر ۲۰۰ نفر از مشاوران و روان درمانگران شاغل در مراکز مشاوره می باشد که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر حسب جدول مورگان استفاده شده است. روش انتخابی این نوع پژوهش علی_مقایسه ای از نوع پس رویدادی است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو، تاب آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳)، خلاقیت رندسیپ(۲۰۰۱) و رضایت شغلی فیلدوروث (۱۹۹۹)می باشد. داده ها با روش های آماری تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که با توجه به میانگین های دو گروه، مشاوران و روان درمانگران با رضایت شغلی بالا و پایین از لحاظ ویژگی های شخصیتی روان رنجوری ، مسؤلیت پذیری و انعطاف پذیر تقریباً یکسانی برخوردارند. مشاوران و روان درمانگران با رضایت شغلی بالا نسبت به مشاوران و روان درمانگران با رضایت شغلی پایین از ویژگی های شخصیتی برون گرایی و دلپذیر بودن، خلاقیت و تاب آوری بیشتری برخوردارند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی: ویژگی های شخصیتی، خلاقیت، تاب آوری، مشاوران ، روان درمانگران ، رضایت شغلی

۲۱- مقایسه بین باورهای فراشناختی، طرحواره های ناسازگار و آمیختگی فکر- عمل در دانشجویان مبتلا به اختلال احتکار

مقایسه بین باورهای فراشناختی، طرحواره های ناسازگار و آمیختگی فکر- عمل در دانشجویان مبتلا به اختلال احتکار
دانشجو: فاطمه حسینی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: هدف این پژوهش بین مقایسه بین باورهای فراشناختی ، طرحواره ناسازگار و آمیختگی فکر-عمل در دانشجویان مبتلا به اختلال احتکار و بهنجار دانشگاه آزاد اهواز بود. نمونه این تحقیق مشتمل بر ۲۰۰ دانشجو (۱۰۰ زن و ۱۰۰ مرد) از جامعه مذکور بود که برای انتخاب آن ها از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده است. طرح پژوهش از نوع علی – مقایسه بود داده ها با استفاده از پرسشنامه باورهای فراشناختی ولز (۲۰۰۹)، پرسشنامه طرح وارههای ناسازگار اولیه یانگ (۱۹۹۴)، پرسشنامه تجدید نظر شده احتکار فراست، استکتی و گریشام (۲۰۰۵) و پرسشنامه درهم آمیختگی افکار ولز و همکاران (۲۰۰۱)جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از از تحلیل کواریانس چند متغیره ( مانوا )استفاده شد. نتایج نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه خود مختاری و عملکرد مختل شده و مبتلا به اختلال احتکار و بهنجار رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود، بین طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه عدم ارتباط و طرد، در حوزه محدودیت های مختل شده، در حوزه دیگر جهت بندی و در حوزه گوش به زنگی بیش از حد و باورهای فراشناختی، آمیختگی فکر-عمل در دانشجویان مبتلا به اختلال احتکار و بهنجار تفاوت معنی داری وجود ندارد. کلیدواژه: طرحواره های ناسازگار، باورهای فراشناختی، آمیختگی فکر-عمل و دانشجویان مبتلا به اختلال احتکار و بهنجار.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۲۲- اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی بر کاهش خشم، تنظیم هیجانی و کیفیت زندگی کارکنان مرد مبتلا به چربی خون شرکت پتروشیمی اروند

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی بر کاهش خشم، تنظیم هیجانی و کیفیت زندگی کارکنان مرد مبتلا به چربی خون شرکت پتروشیمی اروند
دانشجو: مینوش رضاالله
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۲۳- مقایسه کیفیت زندگی، راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در افراد مبتلا به دیابت با افراد عادی

مقایسه کیفیت زندگی، راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری در افراد مبتلا به دیابت با افراد عادی شهر اهواز
دانشجو: عفت خواجه صیدی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۲۴- رابطه ویژگی‌های شخصیت، طرحواره‌های ناسازگار و خود پنداره با نارضایتی از تصویر بدن در بین دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه شهرستان بهبهان

رابطه ویژگی های شخصیت، طرحواره های ناسازگار و خود پنداره با نارضایتی از تصویر بدن در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان بهبهان
دانشجو: مینا حسین زاده
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: این پژوهش با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیت، طرحواره های ناسازگار و خود پنداره با نارضایتی از تصویر بدن در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرستان بهبهان در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ انجام شد. نمونه مورد بررسی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. نمونه این پژوهش مشتمل بر ۱۹۴ دانش آموز از جامعه مذکور (۳ دبیرستان دولتی و ۱ دبیرستان غیر انتفاعی) در شهرستان بهبهان بود. طرح تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. برای گرد آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (NEO-FFI) مک کری و کاستا( ۱۹۸۵)، پرسشنامه طرح واره یانگ( ۱۹۹۸)، آزمون خود پنداره بک و استیر( ۱۹۷۶) و پرسشنامه چند بعدی روابط خود-بدن((MBSRQ کش( ۱۹۹۷)، استفاده شد. نتایج نشان داد که بین وِیژگیهای شخصیت روان نژند گرایی و برون گرایی و توافق و وجدانی بودن با نارضایتی از تصویر بدن رابطه مثبت معنی داری وجود دارد و بین ویژگی باز بودن به تجربه با نارضایتی از تصویر بدن در دانش آموزان رابطه معنادار وجود ندارد.همچنین طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه عدم ارتباط و طرد، حوزه خودمختاری و عملکرد مختل شده، حوزه محدودیت های مختل شده و در حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری با نارضایتی از تصویر بدن رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، بین طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه دیگر جهت مندی با نارضایتی از تصویر بدن رابطه مثبت معنی داری وجود ندارد. بین خود پنداره با توانایی ذهنی و کفایت کاری و روابط اجتماعی با نارضایتی از تصویر بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین متغیر درجه جذابیت و مسایل اخلاقی با نارضایتی از تصویر بدن رابطه ی معنادار وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون مرحله ای نیز نشان داد که متغیر طرحواره های ناسازگار اولیه در حوزه عدم ارتباط و طرد و ویژگیهای شخصیتی در حوزه با وجدان بودن و توافق، پیش بینی کننده های نارضایتی از تصویر بدن می‌باشند.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی: ویژگیهای شخصیتی، طرحواره های ناسازگار، خودپنداره و نارضایتی از تصویر بدن دانش آموزان دختر

۲۵- اثر بخشی تم درمانی (موسیقی درمانی غیرفعال) و نقاشی درمانی بر کیفیت زندگی، امیدواری و شادکامی جانبازان بستری در توانبخشی شهرستان اهواز

اثر بخشی تم درمانی (موسیقی درمانی غیرفعال) و نقاشی درمانی برکیفیت زندگی، امیدواری و شادکامی جانبازان بستری در توانبخشی شهرستان اهواز
دانشجو: حمیده آلبوعطیوی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: با توجه به اهمیت توجه به مسایل روان شناختی جانبازان و لزوم بکاربردن مداخلاتی که در این زمینه موثر باشند هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی تم درمانی (موسیقی درمانی غیرفعال) و نقاشی درمانی به شیوه‌ی گروهی بر کیفیت زندگی، امید واری و شادکامی جانبازان بوده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی همراه با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه جانبازان بستری در توانبخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران اهواز بود. از بین افراد جامعه موردنظر به روش دردسترس ۱۸ نفر در دو گروه موسیقی درمانی و کنترل و ۲۴ نفر نیز در دو گروه نقاشی درمانی و کنترل قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده¬ها از پرسشنامه کیفیت زندگی، امیدواری میلر و شادکامی آکسفورد استفاده گردید. جهت انجام تحلیل های آماری از روش تحلیل کوواریانس تکراری و نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده¬ها نشان داد که تم درمانی (موسیقی درمانی غیرفعال) بر کیفیت زندگی، امید واری و شادکامی جانبازان موثر بوده است و این تاثیر در مرحله پیگیری نیز ادامه داشته است. نقاشی درمانی نیز بر کیفیت زندگی، امید واری و شادکامی جانبازان تاثیر مثبتی داشت. باتوجه به نتایج، تحقیق حاضر نشان دهنده تاثیر تم درمانی ( موسیقی درمانی غیرفعال )و نقاشی درمانی بر کیفیت زندگی، امید واری و شادکامی جانبازان بود .
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی: تم درمانی (موسیقی درمانی غیرفعال)، نقاشی درمانی، کیفیت زندگی، امید واری و شادکامی

۲۶- بررسی اثر فیلم درمانی (سینما تراپی) مبتنی بر مدل (تم) اکت (ACT) بر نشخوار فکری، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اضطراب در شهر اهواز

بررسی اثر فیلم درمانی (سینما تراپی) مبتنی بر مدل (تم) اکت (ACT) بر نشخوار فکری، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اضطراب در شهر اهواز
دانشجو: مرضیه جعفرزاده دشتی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بوشهر
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۲۷- اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابله با استرس، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دهلران

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر راهبردهای مقابله با استرس، خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دهلران
دانشجو: زینب اسکندری
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۲۸- اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر تن انگاره، خودپنداره و روابط عاطفی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر

اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری بر تن انگاره، خودپنداره و روابط عاطفی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر شوشتر
دانشجو: پریسا طاوسی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۲۹- رابطه بین احساس تنهایی، احساس گناه و استرس ادراک شده با پراشتهایی عصبی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک‌های درمانی شهر اهواز

رابطه بین احساس تنهایی، احساس گناه و استرس ادراک شده با پراشتهایی عصبی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درمانی شهر اهواز
دانشجو: معصومه سعادتی خواه
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۳۰- بررسی آموزش موسیقی بر شدت علایم وکیفیت زندگی کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی گروه سنی ۷الی ۱۱ سال شهر اصفهان

بررسی آموزش موسیقی بر شدت علایم وکیفیت زندگی کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش فعالی گروه سنی ۷الی ۱۱ سال شهر اصفهان
دانشجو: پریسا گیا
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشکده هنر و معماری یزد
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۳۱- اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی بر تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری کنشی در بیماران مبتلا به دیابت

اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی بر تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری کنشی در بیماران مبتلا به دیابت
دانشجو: میثم جنادله
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۳۲- بررسی اثر شعر درمانی مبتنی بر مدل اکت بر کیفیت زندگی، ارزش ها و انعطاف پذیری روانشناختی دانشجویان آزاد اهواز

بررسی اثر شعر درمانی مبتنی بر مدل اکت بر کیفیت زندگی، ارزش ها و انعطاف پذیری روانشناختی دانشجویان آزاد اهواز
دانشجو: مینو زهرتی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۳۳- اثربخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و سازگاری اجتماعی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز

اثربخشی روان نمایشگری (سایکودراما) بر کیفیت زندگی، امید به زندگی و سازگاری اجتماعی در بیماران مبتلا به دیابت شیرین مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اهواز
دانشجو: ناهید نقیب زاده
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
سال انتشار: ۱۳۹۵

کلمات کلیدی:

۳۴- Children's perception of emotion in music: a cross-cultural study

This item appears in the following Collection(s)

۳۵- بررسی اثربخشی تاثیر طرحواره درمانی بر تن انگاره، تصور از خود، طرحواره‌های ناسازگار در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی

بررسی اثربخشی تاثیر طرحواره درمانی بر تن انگاره، تصور از خود، طرحواره¬های ناسازگار در بیماران مبتلا به اختلال بدشکلی بدنی
دانشجو: آیه پونده نژادان
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۳۶- مقایسه جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و معنای زندگی در بین کارکنان زن و مرد دانشگاه پیام نور اهواز

مقایسه جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی و معنای زندگی در بین کارکنان زن و مرد دانشگاه پیام نور اهواز
دانشجو: لیلا جلالی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۳۷- بررسی اثر طرحواره درمانی بر تن انگاره، کیفیت زندگی، و طرحواره‌های مربوط به ظاهر افراد مبتلا به چاقی مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی پوست و مو شهر اهواز

بررسی اثر طرحواره درمانی بر تن انگاره، کیفیت زندگی، و طرحواره­های مربوط به ظاهر افراد مبتلا به چاقی مراجعه کننده به کلنیک های زیبایی پوست و مو شهر اهواز
دانشجو: علی اندیشه
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۳۸- مقایسه سبک‌های مقابله مذهبی، جهت گیری مذهبی و دلبستگی به خدا بین بیماران مبتلا به مشکلات قلبی عروقی با افراد بهنجار

مقایسه سبک های مقابله مذهبی، جهت گیری مذهبی و دلبستگی به خدا بین بیماران مبتلا به مشکلات قلبی عروقی با افراد بهنجار
دانشجو: سحر مرادی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۳۹- مقایسه استرس ادراک شده، امید به زندگی و اضطراب مرگ بین بیماران مبتلا به ام اس و بهنجار

مقایسه استرس ادراک شده، امید به زندگی و اضطراب مرگ بین بیماران مبتلا به ام اس و بهنجار
دانشجو: زری جونواز
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۴۰- اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی، باورهای فراشناخت و ذهن اگاهی برافسردگی زنان

اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی، باورهای فراشناخت و ذهن اگاهی برافسردگی زنان
دانشجو: فروغ زاهد زاده
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده:
مقدمه: گسترش افسردگی و اثرات ناشی از آن در افراد جامعه خصوصا زنان، پژوهشگران و روانشناسان بسیاری را به تلاش برای ابداع و ارائه‌ روش‌های مؤثر درمان‌ها در این زمینه واداشته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی زنان افسرده انجام شد.

روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک‌های مشاوره شهر اهواز تشکیل داده که تشخیص اختلال افسردگی را دریافت کرده بودند. نمونه پژوهش نیز در برگیرنده ۳۰ نفر از این مراجعین بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و به صورتی تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. جلسات آموزشی (۸ جلسه) در قالب هفته ای دوبار و به مدت دوساعت، برای گروه آزمایش انجام شد. قبل و بعد از اجرای جلسات آموزشی، پرسشنامه های پژوهش در هر دو گروه اجرا شد. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های باورهای فراشناخت ولز و پرسشنامه پنج وجهی بائر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) استفاده گردید.

یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان داد که هنردرمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به شیوه گروهی بر باورهای فراشناخت و ذهن آگاهی زنان افسرده، در سطح معناداری (۰۵/ ۰> P) اثر دارد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، متخصصان سلامت رفتار و روان می‌توانند برای بهبود باورهای فراشناختی و ذهن آگاهی زنان مبتلا به افسردگی از درمان مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده کنند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:هنردرمانی، ذهن آگاهی، باورهای فراشناختی، افسردگی، زنان

۴۱- اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی بر سخت کوشی، اهمالکاری و تحمل ناکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی بر سخت کوشی، اهمالکاری و تحمل ناکامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دانشجو: فرهاد مرادخانی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۴۲- اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر سرسختی روانشناختی، رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی در آتش نشانان

اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی بر سرسختی روانشناختی، رضایت از زندگی و اشتیاق شغلی در آتش نشانان
دانشجو: مهدی کارگر
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۴۳- بررسی اثر درمان فراتشخیص بر تنظیم هیجان و عزت نفس در بیماران مبتلا به آلکسیتایمیای وابسته به مواد

بررسی اثر درمان فراتشخیص بر تنظیم هیجان و عزت نفس در بیماران مبتلا به آلکسیتایمیای وابسته به مواد
دانشجو: مریم سادات میربابایی قهفرخی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۴۴- اثربخشی آموزش ارتباط موثر بر رضایت زناشویی، خشونت زناشویی و فرسودگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق شهر اهواز

اثربخشی آموزش ارتباط موثر بر رضایت زناشویی، خشونت زناشویی و فرسودگی زناشویی در زنان متقاضی طلاق شهر اهواز
دانشجو: میترا باباخانی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۴۵- اثربخشی مداخله فراشناخت بر کاهش دلزدگی زناشویی، خشونت زناشویی و پیمان شکنی زناشویی در زنان متقاضی طلاق شهر اهواز

اثربخشی مداخله فراشناخت بر کاهش دلزدگی زناشویی، خشونت زناشویی و پیمان شکنی زناشویی در زنان متقاضی طلاق شهر اهواز
دانشجو: هدی بدوی بنی طرف
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۶

کلمات کلیدی:

۴۶- اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر خودپنداره، انگاره و ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن شهر اهواز

اثربخشی هنردرمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر خودپنداره، انگاره و ترس از ارزیابی منفی دختران نوجوان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن شهر اهواز
دانشجو: احلام جاسمی زرگانی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۷

کلمات کلیدی:

۴۷- رابطه امید به زندگی، کیفیت زندگی و عمل به باورهای مذهبی با رشد پس از آسیب در جانبازان

رابطه امید به زندگی، کیفیت زندگی و عمل به باورهای مذهبی با رشد پس از آسیب در جانبازان
دانشجو: نعیم جنادله
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۸

کلمات کلیدی:

۴۸- مقایسه کیفیت زندگی، تنظیم هیجانی، انعطاف پذیری کنشی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بهنجار

مقایسه کیفیت زندگی، تنظیم هیجانی، انعطاف پذیری کنشی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا و بهنجار
دانشجو: قیس مهاوی
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۸

کلمات کلیدی:

۴۹- مقایسه طرحواره‌های ناکارآمد، مهارت‌های اجتماعی و سبک‌های دلبستگی در زنان متاهل و مطلقه

مقایسه طرحواره های ناکارآمد، مهارت های اجتماعی و سبک های دلبستگی در زنان متاهل و مطلقه
دانشجو: پروین کرمی نژاد شلمزاری
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۸

کلمات کلیدی:

۵۰- بررسی مدل پیشنهادی شادکامی ذهنی و نیازهای روان شناختی با بهزیستی روان شناختی با میانجی‌گری امید و سرزندگی

بررسی مدل پیشنهادی شادکامی ذهنی و نیازهای روان شناختی با بهزیستی روان شناختی با میانجی گری امید و سرزندگی
دانشجو: مریم نصری
استاد راهنما: دکتر رضا جوهری فرد
چکیده: چکیده ندارد.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان (آزاد اهواز)
سال انتشار: ۱۳۹۸

کلمات کلیدی:

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس