فهرست کتاب خودورزی

 •         فهرست 
 • پیشگفتار………………………………………………. ۷
 • هفت درنگ خودورزی…………………………….. ۹
 • درنگ نخست: در فریبندگی ادراک…………………. ۱۱
 • درنگ دوم: در تغییرپذیری شخصیت………………… ۱۷
 • درنگ سوم: خودشناسی یا خودورزی…………….. ۱۸
 • درنگ چهارم: خودورزی: رویکردی سیستم اندیش ­به
 • رواندرمانی…………………………………………….. ۱۹
 • درنگ پنجم: تم زندگی………………………………. ۲۳
 • درنگ ششم: آهنگ تحول شخصیت………………. ۲۴
 • درنگ هفتم: خودورزی در زندگی…………………… ۲۶
 • فصل اول:  بر این بودگی……………………….. ۲۷
 • خودآگاهی…………………………………………….. ۲۹
 • دگرآگاهی……………………………………………… ۳۳
 • ملاقات با خود…………………………………………. ۳۸
 • تن آگاهی……………………………………………… ۴۰
 • حس آگاهی…………………………………………… ۵۱
 • بازخوانی گذشته……………………………………… ۵۲
 • رهاسازی………………………………………………. ۵۴
 • کودکی: خشت اول…………………………………… ۵۶
 • دلبستگی ایمن: سنگ بنای شخصیت…………….. ۶۴
 • بیان ناگفته‌ها………………………………………….. ۶۷
 • روایت آگاهی………………………………………….. ۶۹
 • مراسم خداحافظی با گذشته……………………….. ۷۲
 • هست آگاهی…………………………………………. ۷۳
 • سپاسگزاری…………………………………………… ۷۴
 • فصل دوم: به آن شدگی………………………… ۷۷
 • در مسیر خودشکوفایی………………………………. ۸۲
 • خودآرمانی…………………………………………….. ۸۴
 • به-­بودگی……………………………………………… ۸۶
 • ارزش های زندگی……………………………………. ۸۷
 • عملی کردن ارزش‌ها…………………………………. ۹۶
 • آفرینش آن……………………………………………… ۹۶
 • فصل سوم: تم زندگی………………………….. ۱۰۱
 • روانشناسی تم‌ها…………………………………… ۱۰۳
 • طرحواره زندگی……………………………………… ۱۰۵
 • مسیر زندگی…………………………………………. ۱۰۶
 • چهارگانه تم زندگی………………………………….. ۱۰۷
 • زیستن با تم هشیارانه……………………………… ۱۰۹
 • زیستن با تم بالغانه………………………………….. ۱۱۶
 • زیستن با تم مسئولانه………………………………. ۱۲۰
 • زیستن با تم خلاقانه………………………………… ۱۲۵
 • گزارش‌های مراجعین  ………………………………. ۱۳۱
 • پی‌نوشت…………………………………………….  ۱۴۳

   خانهدرباره مرکزمشاورهتماس