آثار نوشتاری (مقاله‌ها و کتاب‌ها)

مقــالات:

۱) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۱). بررسی فنون موسیقی درمانی در توانبخشی کودکان معلول ذهنی، دانشگاه تبریز: اولین سمینار موسیقی‌درمانی.

۲) جوهری فرد، رضا و گودرزی، محمد علی (۱۳۸۳). بررسی اثرات تن آرامی‌و موسیقی در کاهش اضطراب، سومین همایش سراسری علوم انسانی و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی‌واحد اراک.

۳) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۳). الگوی زیستی روانی اجتماعی گرایش به اعتیاد، آستارا: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا.

۴) جوهری فرد، رضا و ساجدی، علی محمد (۱۳۸۴). بررسی رگه‌های روان‌درمانی در نهج‌البلاغه، سومین جشنواره دوسالانه نهج البلاغه، دانشگاه تهران.

۵) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۴). روان‌شناسی بینا فرهنگی، ماهنامه اطلاعات علمی، شماره ۹، پی در پی ۳۱۰.

۶) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۴). رهیافت‌های نوین ارتباط ذهن ـ بدن، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره ۵ و ۴.

۷) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۴). بنیان های نظری و بالینی تم درمانی، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره ۵ و ۴.

۸) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۴). بررسی اثر فن آرام‌سازی و موسیقی (R&M) در کاهش اضطراب، اولین کنگره روان‌شناسی بالینی، انستیتو روان‌پزشکی ایران.

۹) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۴). روان‌شناسی موسیقی، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره ۶.

۱۰) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۴). بررسی اثر درمان شناختی ـ رفتاری گروهی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم‌تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

۱۱) جوهری فرد، رضا و تقوی، محمد‌رضا (۱۳۸۵). نگرش‌های ناکارآمد: شاخصی برای آسیب‌پذیری خانواده، دومین کنگره آسیب خانواده، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۲) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۵). تم‌درمانی: بررسی اثرات روان‌شناختی تم‌های درمانی موسیقی، اولین کنگره هنردرمانی ایران؛ دانشگاه شهید بهشتی.

۱۳) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۵). بررسی اثرات فن آرام‌سازی و موسیقی (R&M) بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، اولین کنگره هنردرمانی ایران؛ دانشگاه شهید بهشتی.

۱۴) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۵). آهنگ تحول شخصیت: الگویی برای هنر درمانی بالینی، فصلنامه پزشکی ـ اجتماعی هوم، شماره ۱۰.

۱۵) جوهری فرد، رضا ( ۱۳۸۶). روان‌شناسی و روان‌درمانی بدن، فصلنامه تازه های روان‌درمانی، سال دوازدهم، شماره ۴۳ و ۴۴.

۱۶) جوهری فرد، رضا ( ۱۳۸۶). مبانی موسیقی درمانی بالینی، فصلنامه تازه های روان‌درمانی، سال دوازدهم، شماره ۴۵ و ۴۶.

۱۷) جوهری فرد رضا, گودرزی، محمدعلی, ضمیری، امین (۱۳۸۷). تاثیر درمان شناختی – رفتاری گروهی بر اضطراب و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصنامه یافته های نو در روان شناسی. ۲(۶):۸۱-۹۴.

۱۸) جوهری فرد، رضا و داودی، ر (۱۳۸۸). اصلاح سبک زندگی؛ رویکردی نوین به سلامت، ماهنامه اطلاعات علمی، سال بیست و سوم، شماره ۸، پی در پی ۳۵۷.

۱۹) جوهری فرد، رضا (۱۳۸۸). تحلیل تم زندگی و تم درمانی، دومین کنگره سراسری هنردرمانی ایران؛ دانشگاه شهید بهشتی.

۲۰) جوهری فرد، رضا ، عباسی تهرانی، نسرین، الهیاری، عباسعلی (۱۳۸۹). تاثیر تم های درمانی موسیقی و شیوه های ارائه آن (فعال و غیر فعال) بر کاهش اضطراب آشکار و پنهان. تهران: سومین کنگره انجمن روان شناسی.

۲۱) Johari Fard, Reza (2010). Effect of Cognitive- Behavior Therapy on Anxiety and Dysfunctional Attitude on Patient with GAD, International Conference on Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, Paris, Frence.

۲۲) Johari Fard, Reza (2011). Investigation the Effect of Musical themes and Their Presentation techniques (active and passive) on Reducing Students’ Anxiety, 19th European Congress of Psychiatry (EPA), Vienna, Ausrria

۲۳) Johari Fard, Reza (2011). The investigation of the personality traits of the patients who have migraine headaches, through NEO personality inventory (The 3rd International Congress of Psychosomatic Medicine, Iran: IUMS).

۲۴) Johari Fard, Reza (2012). Themes Analysis & Theme Therapy: A new Approach to Art therapy (20th European Congress of Psychiatry (EPA), Prague, Czech Republic.

۲۵) جوهری فرد، رضا (۱۳۹۱). معرفی نظریه تحلیل تم ها و تم درمانی: رویکردی نوین به هنر درمانی بالینی. فصلنامه روانشناسی و هنر، سال ششم، شماره ۹.

۲۶) سیفی، محمد یاسین، زارع، حسین، کلانتری، سارا، جوهری فرد، رضا (۱۳۹۱). تأثیر تم‌های موسیقی افسردگی‌آور و تهدیدزا بر یادآوری و برآورد فراوانی محرک‌های هیجانی و خنثی در دانشجویان. فصلنامه علمی- پژوهشی دانش و پژوهش در روان شناسی،‌ دوره ۱۳, شماره ۴۹.

۲۷) Johari Fard, Reza, Goli, Farzad, Boroumand, Aminreza & Scheidt, Carl, E. (2013). Regressions of Cognitive, Personality and Family Variables in Iranian Patients with Migraine Headache, 21th European Congress of Psychiatry (EPA), Nice, France.

۲۸) Kohzadi,N., Bashiri Nejadian, A. & Johari Fard, R. (2014). Comparison Meta cognition Beliefs between students with Normal and Morbid Levels of Concern. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4 (10).

۲۹) جوهری فرد،‌رضا (۱۳۹۲). از هنر شناسی تا هنردرمانی،‌ فصلنامه روان شناسی و هنر، سال هفتم،‌ شماره ۱۰ و ۱۱. ‌

۳۰) جوهری فرد،‌ رضا (۱۳۹۴). پیش بینی ابتلا به سردرد میگرن بر اساس عوامل شناختی. تهران: پنجمین کنگره انجمن روان شناسی ایران.

۳۱) Johari Fard, R., Goli, F., & Boroumand, A. (2014). Cognitive, Personality, and Family Factors in Patients with Migraine Headache. International Journal of Body, Mind and Culture, 1 (1).

۳۲) Johari Fard, R., & Ghafourpour, R. (2015). The Effectiveness of Unified Treatment Approach on Quality of Life and Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome Referred to Gastrointestinal Clinics. International Journal of Body, Mind and Culture, 2 (2).

آثــار و کتاب‌ها:

۱) درآمدی بر موسیقی درمانی (دانشگاه اصفهان، ۱۳۷۹)؛

۲) نگاهی بر روان شناسی موسیقی (دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۰)؛

۳) آموزش مهارت های زندگی (سازمان بهزیستی اصفهان، ۱۳۸۲)؛

۴) نخستین آلبوم جامع موسیقی درمانی (با همکاری فصلنامه سلامت برتر، ۱۳۸۳)؛

۵) کتاب رهیافت انرژیایی به سلامت (اصفهان: انتشارات مانی، ۱۳۸۶؛ چاپ دوم، تهران: انتشارات آسیم، ۱۳۸۷)؛

۶) کتاب تم درمانی (تهران: انتشارات آسیم، ۱۳۸۸)؛

۷) کتاب مقدمه ای بر پزشکی روان تنی (اهواز؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز؛۱۳۹۰)؛

۸) کتاب فنون روان درمانی (اهواز؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، ۱۳۹۲)؛

۹) کتاب کلیات آسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5 (تهران: انتشارات پژوهندگان راه دانش،‌ ۱۳۹۴)؛

۱۰) همکاری در تالیف کتاب: Goli, F., Bioenergy Economy; A Methodological Study on Bioenery-Based Therapies, Xlibris, U.S.A, 2010.

      خانهدرباره مرکزمشاورهتماس